REGULAMIN SPRZEDAŻY

PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

I. Definicje pojęć użytych w Regulaminie.

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów:
  • firmę kurierską;
  • Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
 3. Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nieposiadający Konta Użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu (w  tym również Konsument).
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Użytkownika – element strony internetowej Sklepu, dzięki któremu możliwe jest m.in.  zawieranie Umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, uzyskanie powiadomienia o  zmianie statusu Zamówienia oraz sprawdzanie historii zakupów.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na  odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.  Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze. zm.).
 8. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną http://bleuet.pl/, za  pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 9. Sprzedawca – Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-222) przy ul. Morelowej 6/2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000575956, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział  XI  Gospodarczy KRS posługująca się numerem NIP: 677-23-92-612, numerem REGON: 36250638300000, aktualny adres e-mail i kontaktowy numer telefonu są podane na  stronie internetowej http://bleuet.pl/ w zakładce Kontakt.
 10. Towar – ruchomość będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016.380 ze zm.), zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Formularza Zamówienia bądź Konta Użytkownika, określające rodzaj i liczbę Towarów oraz sposób dostawy.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady składania Zamówień i sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę za  pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 2. Składanie Zamówień za pomocą Formularza Zamówień bądź Konta Użytkownika przez Klientów jest bezpłatne.
 3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy następujące usługi:
  • obsługę procesu składania Zamówień;
  • obsługę procesu sprzedaży Towarów;
  • przekazywanie dokumentów związanych ze sprzedażą Towarów.
 4. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies na zasadach opisanych w punkcie XIII. Regulaminu – Polityka prywatności.
 5. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, a także przesyłania Klientom niezamówionej informacji handlowej (spam), dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet m.in. przed oprogramowaniem typu malware, spyware, robakami internetowymi oraz innego rodzaju niechcianym i „złośliwym” oprogramowaniem, tj. np. wabbit czy trojan. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Konta Użytkownika. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, także Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności majątkowe prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, jak również prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 8. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bleuet.pl oraz sporządzić jego wydruk lub skopiować na swoje urządzenie końcowe.
 9. Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Użytkownika w ramach Sklepu;
  • zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy sprzedaży na odległość;
  • zasady i tryb wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość;
  • zasady postępowania reklamacyjnego.
 10. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z  którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • obsługiwanie przeglądarki internetowej typu Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej bądź Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej bądź Opera w wersji 7.0 lub wyższej bądź Google Chrome w wersji 12.0.0 lub wyższej;
  • łączonej obsługi plików cookies oraz obsługi Javascript;
  • rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli (rozdzielczość zalecana);
  • poczty elektronicznej i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 11. Dane adresowe i kontaktowe, pod którymi Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:
  Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
  ul. Morelowa 6/2, 30-222 Kraków
  e-mail: office@bleuet.pl
  tel. +48 667 470 470
  nr rachunku bankowego: 08 1240 4533 1111 0010 6539 3971.

III. Informacje o Towarach.

 1. Towary dostępne na stronie Sklepu są nowe i pełnowartościowe oraz nieobciążone wadami.
 2. Informacja o cenie podawana na stronie www.bleuet.pl/sklep/ ma charakter wiążący. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia w wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedawcę.
 3. Cena Towaru uwidoczniona w Sklepie podana jest w złotych polskich, jest ceną brutto i nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zostają wskazane w momencie wyboru przez Klienta sposobu dostawy Towarów.

IV. Zasady rejestracji i korzystania z Konta Użytkownika.

 1. Rejestracja Konta Użytkownika w ramach Sklepu jest opcjonalna i nieodpłatna. Klient może złożyć Zamówienie również bez dokonania rejestracji, za pomocą Formularza Zamówień, po zapoznaniu się z Regulaminem i po jego akceptacji.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi możliwości korzystania z Konta Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, przy poszanowaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu oraz ustalenie indywidualnego hasła do Konta Użytkownika.
 4. Rejestracja jest możliwa po zaakceptowaniu Regulaminu oraz podaniu danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Konta Użytkownika oraz ograniczyć, całkowicie lub częściowo, dostęp do składania Zamówień za pomocą Formularza Zamówień, w  przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w  szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;
  • dokona Zamówienia i go nie opłaci bądź nie odbierze.
 7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może powtórnie zawrzeć ze  Sprzedawcą Umowy sprzedaży, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 8. Niezależnie od postanowień punktów IV.6-7. Regulaminu, Sprzedawca w każdym czasie i bez podawania przyczyn jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika i uniemożliwienia Klientowi składania Zamówień z wykorzystaniem Konta Użytkownika oraz za pomocą Formularza Zamówień. Informację w zakresie opisanym w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji.
 9. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu, ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.) i nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia od siebie niezależne.
 10. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu.
 11. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • nie dostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.  treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • nie podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu nie zamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

V. Przyjmowanie i realizacja Zamówień.

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, Klient musi dokonać wyboru Towaru dostępnego w  Sklepie poprzez dodanie go do „koszyka” i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty lub informacje.
 3. Zamówienie można składać za pośrednictwem Formularza Zamówień dostępnego dla Klientów niezarejestrowanych oraz za pomocą Konta Użytkownika dostępnego po rejestracji Klienta.
 4. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza ofertę zawarcia Umowy sprzedaży skierowaną przez Klienta do Sprzedawcy.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Stronami w chwili zapłaty (przez co rozumiany jest wpływ środków na rachunek bankowy Sprzedawcy) przez Klienta ceny za zamówiony Towar, zgodnie z wiadomością e-mail przesłaną przez Sprzedawcę do Klienta, po złożeniu przez niego Zamówienia. Wraz z wiadomością e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym przesłana zostanie do Klienta informacja o przewidywanym terminie dostawy Towarów.
 6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych wskazanych w przesłanej mu przez Sprzedawcę wiadomości e-mail po dokonaniu Zamówienia i w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości zobowiązany jest do ich zgłoszenia Sprzedawcy w terminie do jednego Dnia roboczego od daty jego otrzymania, na adres e-mail lub kontaktowy numer telefonu wskazany na stronie internetowej www.bleuet.pl w zakładce Kontakt.
 7. W przypadku braku zgłoszenia przez Klienta nieprawidłowości, zgodnie z postanowieniami punktu poprzedzającego, Umowa sprzedaży zostaje uznana za zawartą po dokonaniu przez Klienta zapłaty ceny zgodnie z przesłaną przez Sprzedawcę wiadomością e-mail, w dniu określonym zgodnie z punktem V.5. Regulaminu.
 8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wybranych Towarów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu. Modyfikacja treści Zamówienia przez Klienta po naciśnięciu przycisku „Zamawiam” jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy, w  szczególności jeżeli wyrażenie zgody na wniosek Klienta jest niemożliwe ze względów technicznych lub wiązałoby się ze znacznymi niedogodnościami dla Sprzedawcy, względnie byłoby sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym lub zawartymi przez Sprzedawcę umowami z  podmiotami trzecimi.
 9. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiona zostanie faktura VAT.
 10. Cena wskazana w wiadomości e-mail przesłanej Klientowi przez Sprzedawcę po dokonaniu Zamówienia stanowić będzie całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy przez siebie wybranej w toku składania Zamówienia.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup Towaru, w tym paragonu lub faktury VAT.

VI. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia.

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Towary będą odbierane przez Klienta w dacie odbioru wskazanej przez Sprzedawcę zgodnie z punktem V.5. in fine Regulaminu.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
  • firmy kurierskiej – przewidywany czas dostawy 2-5 dni od momentu zawarcia Umowy sprzedaży;
  • Poczty Polskiej – czas dostawy 2-7 dni od momentu zawarcia Umowy sprzedaży ;
  • odbioru osobistego, który odbywa się w siedzibie partnera Sprzedawcy, tj. REVISION salon kosmetyki profesjonalnej przy ul. Szlak 50/106, 31-153 Kraków, w Dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie www.revision.com.pl, po  wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę wynosi maksymalnie 3 dni od momentu zawarcia Umowy sprzedaży. Do tego czasu należy dodać czas dostawy, który jest podany w pkt. VI.3. Regulaminu.
 5. Termin dostawy i realizacji Zamówienia wskazany w Regulaminie liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z punktem VI.3-4. Regulaminu.
 6. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w Dni robocze. Zamówienia składane po godzinie 14:00 oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy są uznawane za złożone następnego Dnia roboczego.
 7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

VII. Formy płatności.

 1. Klient zobowiązany jest do uregulowania ceny za Towar oraz ewentualnie dostawę Towarów w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail od Sprzedawcy z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
 2. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy 3-dniowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany w  Zamówieniu. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca uznaje, iż Klient odstąpił od złożonego Zamówienia.
 3. Za datę zapłaty (uiszczenia określonej kwoty na rzecz Sprzedawcy) uznaje się dzień uznania wpłaconej przez Klienta kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca obsługuje następujące formy płatności:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy). W tytule płatności należy podać numer składanego Zamówienia;
  • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta).
 5. Sprzedawca nie pokrywa kosztów, jakie poniesie Klient w związku z realizacją płatności na rzecz Sprzedawcy w jakiejkolwiek z form wskazanych w punkcie VII.4. Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy do odbioru Towaru nie dojdzie w siedzibie Sprzedawcy, Klient zobowiązany będzie do poniesienia kosztów transportu, zgodnie z informacją wskazaną w momencie wyboru sposobu dostawy Towaru.
 7. W sytuacji opisanej w punkcie poprzedzającym koszt transportu zostanie ujęty w osobnej pozycji na paragonie bądź fakturze VAT obejmującej Zamówienie. Usługa transportowa nie wchodzi w zakres świadczenia Sprzedawcy.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2014.827 ze zm.), Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie w terminie 14 dni licząc od  dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wymagane jest wysłanie przed jego upływem wyżej wymienionego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. O otrzymaniu stosownego oświadczenia Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Konsumenta, przesyłając potwierdzenie na wskazany przez niego w Formularzu Zamówienia bądź przy rejestracji Konta Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży należy wysłać na adres:
  Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
  ul. Morelowa 6/2, 30-222 Kraków
  lub na adres e-mail: office@bleuet.pl
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy nieuszkodzony, pełnowartościowy i nieotwarty Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do  zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:
  Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
  ul. Morelowa 6/2, 30-222 Kraków
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane od niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Zgodnie z art. 38 pkt 5 przywołanej w punkcie VIII.1. ustawy, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w  odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, w sytuacji gdy opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w  sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w  zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016.380 ze zm.) oraz w zakresie określonym ustawą o prawach konsumenta, o której mowa w punkcie VIII.1 Regulaminu.
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z  decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, a gdy Klientem jest Konsument, przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, Klient powinien kierować na adres Sprzedawcy:
  Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Balicka 100, 30-149 Kraków lub na adres e-mail: office@bleuet.pl
 8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się  do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 10. Klient  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar na adres Sprzedawcy wskazany w punkcie II.11. Regulaminu.

Wzór formularza reklamacyjnego można pobrać tutaj.

X. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony Sklepu.

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w  zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie najszybszym terminie wszelkie stwierdzone nieprawidłowości.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w  terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. O  wynikach rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta, na wskazany przez niego w reklamacji adres poczty elektronicznej.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Bleuet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Morelowa 6/2, 30-222 Kraków bądź na adres e-mail wskazany na stronie internetowej www.bleuet.pl w zakładce Kontakt.
 4. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia Sprzedawcy reklamacji.
 5. W reklamacji Klient zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko bądź nazwę, adres do  korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

XI. Odpowiedzialność.

 1. Wszelkie informacje i dane zawarte na stronie www.bleuet.pl mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. Dz. U. 2016.380 ze zm.).
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, lecz w przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w  granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
 3. Zawartość strony www.bleuet.pl przygotowywana została przez Sprzedawcę. Sprzedawca dokłada należytej staranności aby materiały dostępne na stronie www.bleuet.pl były przygotowane rzetelnie i profesjonalnie.
 4. Sprzedawca w maksymalnych granicach przewidzianych prawem nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych przez Klientów na podstawie informacji zawartych na stronie www.bleuet.pl, jak również za niewłaściwe wykorzystanie tychże informacji.
 5. Sprzedawca w maksymalnych granicach przewidzianych prawem nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody poniesionej w związku z niedokładnością lub  nieścisłością treści umieszczonej na stronie www.bleuet.pl lub dostępnej za jej pośrednictwem, jak również za wadliwe funkcjonowanie, opóźnienia, zakłócenia w łączności między Klientem a stroną www.bleuet.pl oraz przerwy w dostępności strony www.bleuet.pl, nie gwarantuje również, że strona www.bleuet.pl będzie działać bez obecności szkodliwego dla  Klienta oprogramowania.
 6. Sprzedawca oświadcza, że odsyłacze do  serwisów internetowych stron trzecich umieszczone na stronie www.bleuet.pl zostały wyłącznie dla wygody jej użytkowników, tym samym Sprzedawca nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści tam zamieszczone.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych, występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient oraz przerwy w funkcjonowaniu strony Sklepu spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze strony Sklepu przez Klienta w  sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia, względnie zawieszenia funkcjonalności Sklepu na czas niezbędnych napraw, aktualizacji i dokonywania zmian.

XII. Ochrona danych osobowych.

 1. Składając Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień bądź Konta Użytkownika Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, w szczególności dotyczących osób upoważnionych do odbioru Towarów oraz wskazuje imię i nazwisko Klienta oraz miejsce dostawy Towarów, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016.922 ze zm.).
 2. Dane, o których mowa w punkcie poprzedzającym, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, przetwarzane będą w celu umożliwiającym prawidłową realizacje Umowy sprzedaży i będą przekazywane w niezbędnym zakresie wyłącznie podmiotom uczestniczącym w realizacji Umowy sprzedaży.
 3. Klient zgodnie z przywołaną w punkcie 1 ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także do informacji komu i w jakim zakresie dane zostały powierzone. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ww. ustawy.
 4. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 5. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że  niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Użytkownika oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia Klienta, w przypadku składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.
 6. W trakcie rejestracji Konta Użytkownika Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia przez Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy wskazany w punkcie II.11. Regulaminu bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

XIII. Polityka prywatności.

 1. Podmiotem zamieszczającym na teleinformatycznym urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.
 2. Strona bleuet.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
  Nazwa cookie Rodzaj Cel i zawartość:
  • utmz trwały przechowuje informacje o tym, skąd do Sprzedawcy trafił Klient;
  • utma trwały przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego Klienta;
  • utmb trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie Sprzedawcy;
  • utmc trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie Sprzedawcy.
 3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta ze strony internetowej www.bleuet.pl.
 4. Klient ma możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji jakie stanowią pliki cookies, za pomocą zmiany ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym.
 5. Klient może w każdym czasie zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej na używanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Wskazana powyżej zmiana może jednakże spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej www.bleuet.pl. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce może mieć także wpływ na funkcjonowanie plików cookies na innych odwiedzanych przez Klienta stronach internetowych.
 6. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu w związku z funkcjonowaniem plików cookies nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta, ani oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronie www.bleuet.pl.
 8. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
 9. Klient jest zobowiązany do ochrony i utrzymania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do  Konta Użytkownika  (login i hasło).
 10. Wszelkie działania realizowane za pomocą Konta Użytkownika oraz oświadczenia woli składane po uwierzytelnieniu z użyciem prawidłowo podanych danych w postaci loginu i hasła Klienta, przypisane będą Klientowi będącemu dysponentem tychże danych.
 11. Sprzedawca stosuje mechanizm plików cookies w celu:
  • zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klienta;
  • weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  • statystycznych.

XIV. Oświadczenia dodatkowe.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wprowadzenia zmienionej treści Regulaminu na  stronę Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane za zasadach dotychczasowych.
 3. Klient oświadcza, iż będzie korzystał z Konta Użytkownika celem:
  • obsługi procesu składania Zamówień;
  • obsługi procesu sprzedaży Towarów.

XV. Zaprzestanie z korzystania z Konta Użytkownika przez Klienta.

 1. Klient uprawniony jest w każdym czasie do zaprzestania korzystania z Konta Użytkownika i składania Zamówień z wykorzystaniem jego funkcjonalności.
 2. Klient, który dokonał rejestracji Konta Użytkownika może w każdym czasie zgłosić Sprzedawcy żądanie jego usunięcia, na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej www.bleuet.pl. Sprzedawca zobowiązany jest usunąć Konto Użytkownika w terminie do 7 dni od  daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika nie zwalnia Klienta z obowiązku wywiązania się  z zaciągniętych względem Sprzedawcy zobowiązań.

XVI. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 2. Umowa sprzedaży może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 3. Sprzedawca i Klient zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów, jakie mogą powstać w związku z realizacją Umowy sprzedaży oraz korzystania ze strony internetowej Sklepu.
 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Prawem właściwym dla interpretacji Regulaminu oraz Umowy sprzedaży jest prawo polskie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 października 2016 r.